1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς  που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού το έτος 2009 ότι με την 5597/11.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ3Β-ΣΗΖ) 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» , Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικες Ενισχύσεις» Άξονας 2 του ΠΑΑ 2007-2013 το ΥΠΑΑΤ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1.          Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 19.03.2013 ως 05.04.2013.

 2.          Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι, για να ενταχθούν στη δράση, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης  υπογεγραμμένο από Γεωπόνο επιβλέποντα.

Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης, εφόσον συνοδεύεται από τα παρακάτω:

α.    Αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

β.     Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, τα  οποία  είναι:

 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία.
 • Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται ενίσχυση.
 • Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση με επιβλέποντα Γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2 (προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης).
  • Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ, για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων με βάση την τελευταία ΑΕΕ (προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης) και πρέπει να καλύπτει και τη σπορά των καπνών.
  • Πιστοποιητικό AGRO 2, στην περίπτωση που ήδη υπάρχει.

γ.     Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) της προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

        Με βάση το εγκεκριμένο πενταετές Σ.Π.Δ. υπολογίζεται το ετήσιο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης ανά δράση και του τρόπου αξιοποίησης της προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης.

 3.          Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι αιτούντες υποβάλλοντας την αίτηση ενίσχυσης δεσμεύονται για τα παρακάτω:

 1. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την 15η Νοεμβρίου 2012 ,  να εντάξουν την καλλιέργεια καπνού στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2 (Παράρτημα Οικείας ΚΥΑ) καθώς και να αναλάβουν και τις ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις:

       Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου

-      Αμειψισπορά με ψυχανθή τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση, με στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μια φορά τουλάχιστον στην πενταετία. Το ψυχανθές δε συγκομίζεται, ενσωματώνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο για να παρέχει το μέγιστο των θρεπτικών και η έκταση αυτή δεν καλλιεργείται με καπνό.

-      Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης και το οποίο αφορά στο σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους κατ΄ ελάχιστο ενός μέτρου περιμετρικά της επιλέξιμης έκτασης όλων των αγροτεμαχίων. Το σύνολο του ακαλλιέργητου περιθωρίου θα πρέπει να αθροίζει στο 5% της επιλέξιμης έκτασης. 

       Η έκταση που θα καλλιεργείται ο καπνός, με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης και το πολύ μέχρι το 75% αυτής.

       Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων στην έκταση που καλλιεργείται με καπνό. Απαγορεύεται κάθε χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.

 1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής.
 2. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο ΣΠΔ.
 3. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.
 4. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και δήλωση εφαρμογής με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οικεία ΚΥΑ.
 5. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

 

Σαν γραμμή βάσης ορίζεται:

α)   Η κατ’ έτος υποχρέωση των δικαιούχων να καλλιεργούν και να ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή στο 20% της εαρινής καλλιέργειας, συμπληρωματικά προς αυτήν, ως επίσπορη.

        Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση αυτή είναι ο ακόλουθος:

        Στο 20% της επιλέξιμης έκτασης, στην οποία θα καλλιεργηθεί η εαρινή καλλιέργεια, δηλαδή ο καπνός, εγκαθίσταται και ενσωματώνεται στο έδαφος χειμερινό ψυχανθές για χλωρά λίπανση. Στην έκταση αυτή, μετά την ενσωμάτωση των χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η εαρινή καλλιέργεια (συμπληρωματικά, ως επίσπορη).

        Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται:

 • Τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφος τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

β)     Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, δεν επιτρέπεται να καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους. 

 4.          Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 936 €/Ha   ετησίως.

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  αναλαμβάνει την ένταξη στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2 καθώς και την προετοιμασία, την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την στήριξη σε όλη την πενταετία του  Μέτρου.

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης