1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Μετά από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές προκηρύσσεται τις επόμενες μέρες το μέτρο 2.1.4: "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα μέτρα Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία.

 

Η «Βιολογική  Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία» είναι μέτρα που αφορούν στην παροχή ενισχύσεων με σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και τη διατήρηση  της  βιοποικιλότητας, την αειφόρο ανάπτυξη και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Πεδίο εφαρμογής των μέτρων  είναι όλη η χώρα και αφορά γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

 1. Οι γεωργικές εκτάσεις που είναι εγκαταλελειμμένες.
 2. Οι παγετόπληκτες φυτείες και οι καμένες εκτάσεις για την περίπτωση των μόνιμων φυτειών, εφόσον δεν λαμβάνεται παραγωγή από αυτές.
 3. Οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς.
 4. Εκτάσεις επιβαρυμένες, στις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας

Όσον αφορά το μέτρο της «Βιολογικής Κτηνοτροφίας» το επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

α. Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

β. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

γ.Βοοειδή με κρεοπαραγωγική / διπλή κατεύθυνση

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ως δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία», μπορούν να καταστούν όσοι εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες.

 

α. Οι επαγγελματίες αγρότες δηλαδή το ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

β. Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους.
 • Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 50% του συνολικού ετήσιου  εισοδήματος τους

γ. Δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης είναι:

 

Αυτοί που υπέγραψαν σύμβαση για τη δράση μέχρι και την 31.12.2006 στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης  τους και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις  μέχρι την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης ενίσχυσης.

Δεν  είναι δικαιούχοι:

 

 • όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της  πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
 • όσοι έχουν αποκλειστεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός
 • οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
 • ανήλικα άτομα

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης που θα καταβληθεί είναι ανάλογο με την έκταση της εκμετάλλευσης και με το είδος της καλλιέργειας / εκτροφής.

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν ετησίως την εξής ενίσχυση ανά στρέμμα ή ανά ζωική μονάδα:

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ

    ΕΝΙΣΧΥΣΗ    

(με προσαρμογή)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(χωρίς προσαρμογή)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ

    ΕΝΙΣΧΥΣΗ        

(με προσαρμογή)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(χωρίς προσαρμογή)

Σιτηρά,ρύζι,όσπρια,

ηλίανθος& αρ. φυτά

32€

24,7€

Ελαιοκομία

75,6€

41,5€

Κτηνοτροφικά φυτά

&λοιπές καλλιέργειες

36€

28,8€

Αμπελοειδή Οινοποιίας

90€

90€

Μηδική Αρδευόμενη

60€

42,5€

Πρόβατα & Αίγες

27€

22,65€

Αραβόσιτος αρδευόμενος 

60€

60€

Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής

339€

273€

Βαμβάκι αρδευόμενο

53,4€

52,5€

Μόσχοι Πάχυνσης

(ανά ΜΜΖ – ανάλογα με ηλικία)

166€

166€

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 

Με την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αιτούντες δεσμεύονται για τα εξής:

 • Να τηρούν τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους
 • Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, τον οποίο και να διατηρούν 3 έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής
 • Να υποβάλλουν σε ετήσια βάση αίτηση πληρωμής και δήλωση  εφαρμογής
 • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας.

 

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης